Ethnobotanical Database of Bangladesh (EDB) 3.1
Plants of Bangladesh
     

Reference

   
     
   
  Yusuf, M., Begum, J., Hoque M. N., Chowdhury, J. U. 2009. Medicinal Plants of Bangladesh. Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research, Dhaka 1205. Bangladesh.
     
   
  Yusuf, M., Chowdhury, J. U., Wahab, M. A., Begum, J. 1994. Medicinal Plants of Bangladesh. Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research, Dhaka 1205. Bangladesh.